.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

سنى نيوز: روز سهشنبه سوم اردیبهشت ماه جاری، کاک هاشم حسینپناهی از مدرسین مدرسهی امام بخاری سنندج و از اعضای شورای رهبری مکتب قرآن کردستان، مجدداً به ستاد خبری ادارهی کل اطلاعات استان کردستان احضار شده و به مدت دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان -اسلام کرد- ایشان در روز چهارشنبه ۹۲/۱/۲۸ جهت پیگیری رفع توقیف از گذرنامه و لغو قرار ممنوعالخروجی خود و استاد کاک حسن امینی، جهت رفتن به سفر عمره، به دادسرای ویژهی روحانیت همدان مراجعه کرده است.
دادستان دادسرا اظهار داشتهاند که توقیف گذرنامهها، با درخواست و صلاحدید ادارهی کل اطلاعات کردستان صورت گرفته و پس از اخذ نظر مسئولین امر در ادارهی اطلاعات، نتیجه از طریق مسئولین امنیتی به اطلاعشان خواهد رسید.
در جلسهی بازجویی امروز در ستاد خبری، بازجو پس از طرح سؤالاتی در مورد ارتباط کاک هاشم حسینپناهی با شبکههای ماهوارهای از قبیل کلمه و نور، نظر وی را در خصوص سوریه و اوضاع و احوال فعلی آن کشور و نظام بشار اسد جویا شدهاست. ایشان در جواب ضمن تقبیح قتل و کشتار در سوریه، رژیم بشار اسد را رژیمی فاسد، قاتل و خونریز قلمداد نموده و هر نوع حمایتی از قتل و کشتار مردم بیگناه را خروج از دین اسلام دانستهاند. در پایان بازجو دو برگ تعهدنامه را که متن آن از قبل آماده شده بود، به ایشان داده و از وی میخواهد در قبال رفع توقیف از گذرنامهها و هموار شدن زمینهی سفر حج، آنها را امضا کند.
طبق تعهدنامهی اول، ایشان باید متعهد شود که از امروز هر نوع ارتباط اطلاعاتی و تشکیلاتی خود را با شبکههای ماهوارهای اعم از کلمه، نور، بی‌‌بیسی، رادیو دویچه وله و ... قطع نماید و چنانچه ارتباطی با این شبکهها برقرار نماید، جاسوس بودنش محرز شده و باید به جرم جاسوسی مجازات شود!! و همچنین از همکاری قبلی خود با شبکهی نور و کلمه اعلام پشیمانی کند.
کاک هاشم حسینپناهی در پاسخ به صورت مکتوب اعلام داشتهاند که هیچگاه هیچگونه ارتباطی به آن شیوه که در تعهدنامه درج شده، با هیچ جای کرهی زمین و حتی با حکومت جمهوری اسلامی نداشتهاست. کار او در شبکهی نور تنها تبلیغ ارزشهای دینی بوده و هیچگاه از آن پشیمان نبوده بلکه به امید اجر اخروی نیز میباشد. همچنین اعلام نموده که همین نظرش را در این مورد در بازجوییهای متعدد قبلی هم بیان کردهاست و حالا هم بر این رأی و نظر پافشاری میکند.
در تعهدنامهی دوم سه بند زیر قید شده و ایشان باید متعهد به اجرای آن شود.
۱-    نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت میشناسم و از قانون اساسی پیروی میکنم.
۲هیچگاه با شبکههای جاسوسی و وهابی کلمه و نور همکاری نکرده و عملکرد آنها را به صورت علنی محکوم میکنم.
۳-    برای گروه مکتب قرآن که غیر قانونی است، مجوز بگیرم یا دیگر در آن گروه فعالیت نکنم.
کاک هاشم در پاسخ به خواستهای مندرج در این ۳ بند به صورت مکتوب اعلام داشته که قبلاً در بازجوییهای مکرر در مورد بندهای یک و دو نظرم را بیان داشتهام و رأی و نظر جدیدی ندارم و البته نظرم همان نظر حرکت مکتب قرآن کردستان است. اما در مورد بند سوم، اضافه بر آنچه قبلاً گفتهام، اعلام میدارم که: حرکت دینی مکتب قرآن ادامهی تفکر اهلسنّت و جماعت است و برای من مانند اسلام میباشد و اضافه بر اصل ۱۲ قانون اساسی، مجوز اصلی خود را از قرآن و سنّت پیامبر گرفته و لذا خروج از این حرکت دینی و اسلامی را برای خود به منزلهی خروج از اسلام و مرتدّ شدن میدانم. من به مکتبی بودن خود افتخار کرده و جانم را نیز برای آن فدا خواهم کرد و این درخواست شما را به شدّت ضدّ دینی، ضدّ انسانی و ضدّ اخلاقی میدانم.
اسلام کرد ضمن تقبیح و محکوم کردن اینچنین اقدامات مسئولین امنیتی استان کردستان اعلام میدارد که افراد مکتب با تأسی از رهبر بزرگوار خود، علامهی شهید کاک احمد مفتیزاده- رحمهالله- با صداقت و ایمان به هدف، و به امید بهرهمندی از رضایت الله تعالی و نعمات بهشتی در دنیای دیگر، راه و مسیر خود را کماکان ادامه داده و هیچگاه تهدید و پروندهسازیهای واهی و بیاساس خللی در طی این مسیر دشوار در روحیهی افراد ایجاد نخواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: