حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در نخستین کنفرانس خبری خود گفته است که بهبود روابط ایران با همسایگان به ویژه کشورهای عربی خلیج و سعودی، از مهمترین اولویت های او است.
به گزارش شبکه سراسر ''خبر'' حسن روحانی در این کنفرانس خبری گفته است: ''اولویت دولت در سیاست خارجی روابط نزدیک با همه کشورهای همسایه خواهد بود. رابطه ای که با حسن همجواری و دوستی توام باشد آن هم بر اساس احترام و منافع متقابل.''
او ادامه داده است: ''ما با کشورهای خلیج فارس نه تنها همسایه هستیم بلکه برادر هستیم. با سعودی نه تنها همسایه و برادر هستیم بلکه قبله گاه مسلمانان است و روابط نزدیکی از لحاظ فرهنگی و سیاسی باهم داریم.''
رئیس جمهوری منتخب ایران تاکید کرده است که زمینه تعامل و همکاری اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور ابران و سعودی بسیار آمده است.
او افزوده است که خوشحال است اولین تفاهنامه امنیتی با سعودی را خود امضا کرده است.
حسن روحانی تاکید کرد: ''امیدوارم روابط بسیار خوب با همسایگاه به ویژه سعودی داشته باشیم.''
ملک عبد الله پادشاه سعودی یکشنبه در پیام تبریک به حسن روحانی نوشته بود: ''برای جنابعالی آرزوی سلامت و خوشبختی شایان دارم، برای ملت دوست و برادر جمهوری اسلامی هم آرزوی پیشرفت و شکوفایی کشورشان را دارم. از موضع جنابعالی که در آن بر بهبودی روابط میان کشورهای دوستمان تأکید کردید تشکر می کنم. برای همه آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.''
رئیس جمهوری منتخب ایران در ادامه درباره بحران سوریه گفته است: ''حل مسائل سوریه بر عهده مردم سوریه است، تصمیم گیر نهایی ملت سوریه است ،با تروریسیم و جنگ داخلی مخالفیم با دخخالت های کشورهای دیگر مخالفیم. امیدواریم با کمک همه کشورهای منطقه و جهان هرچه زودهتر صلح و آرامش برگردد و نظر مردم سوریه هرچه زودتر محقق شود.''