یك منبع كه نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت، تیراندازی میان افراد ژنرال دوستم ومحافظان والی جوزجان صورت گرفته است.

براساس گزارش ها، خانه محمد عالم ساعی والی جوزجان تحت كنترول نیروهای وابسته به ژنرال دوستم قرار دارد.

محمد عالم ساعی والی فعلی ولایت جوزجان، یكی از اعضای حزب جنبش ملی افغانستان می باشد كه دراین روزها اختلافات شدیدی میان آقای ساعی و ژنرال دوستم بمنظور ارتباط نزدیك آقای ساعی با حامد كرزی رییس جمهور افغانستان افزایش یافته است.

ژنرال دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در گذشته نیز شماری از اعضای كمیته سیاسی این حزب را بخاطر عصبانیتش درمورد ارتباط آقای ساعی با حامد كرزی، اخراج كرده بود كه این كار سبب واكنش روز افزون آنان با آقای دوستم شد.

ژنرال عبدالرشید دوستم بنیانگذار و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان ویكی از چهره های پٌرنفوذ دراین كشور می باشد كه از چند سال به اینطرف درحزب جبهه ملی به رهبری احمد ضیا مسعود فعالیت می نماید كه همواره از حكومت داری آقای كرزی انتقاد كرده است.