نگاره: ‏شیخ محمود عبدالهی إمام جمعه روستای خونسرخ در حومه شهرستان بندرعباس، روز پنج شنبه از بندرعباس به طرف سراوان سفر نموده بود که هرگز به خانه ی خود باز نگشت و امروز صبح جسد بی جان وی زیر پلی در نزدیکی شهر سراوان یافته شد.
پزشک قانونی نیز گفته است که وی با طناب خفه شده است.

روحش شاد و راهش پررهرو باد‏شیخ محمود عبدالهی إمام جمعه روستای خونسرخ در حومه شهرستان بندرعباس، روز پنج شنبه 23 خرداد92 از بندرعباس به طرف سراوان سفر نموده بود که هرگز به خانه ی خود باز نگشت و صبح روز بعد جسد وی زیر پلی در نزدیکی شهر سراوان یافته شد.
پزشک قانونی نیز گفته است که وی با طناب خفه شده است.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد