احمد کمال پژوهشگر و عضو تجمع پژوهش های اسلامی در مصر برای برون رفت از بحران سیاسی این کشور که با عزل محمد مرسی از ریاست جمهوری آغاز شد ، پیشنهاد کرد که میان گروه اخوان المسملین و دولت جدید گفت و گو هایی صورت گیرد.

بر اساس این پیشنهاد میان دو طرف که هنوز شکل رسمی به خود نگرفته است ، گروه اخوان باید خشونت را محکوم کند ، از مردم کشور مصر عذرخواهی کند ، دولت جدید را به رسمیت بشناسد ، و از ادامه تظاهرات هواداران خود در خیابان ها جلوگیری کند.

در مقابل گروه اخوان در صورت قبول این پیش شرط ها ، به فعالیت سیاسی خود باز می گردد ، روند دستگیری اعضای این گروه متوقف و برخی از رهبران آنها آزاد خواهند شد.

عضو دفتر ارشاد گروه اخوان اظهار داشت که پذیرش این شرط ها را جانبداری از یک گروه علیه گروه دیگر و به رسمیت شناختن "کودتا" توصیف کرد.

از سوی دیگر ابو المجد عضو تجمع پژوهش های اسلامی واکنش گروه اخوان به پیشنهادش را "تناقض گویی" خواند

وی در گفت و گو با العربیه اظهار داشت که از گروه اخوان المسملین خواسته است ظرف مدت 5 روز پاسخ خود را نسبت به این پیشنهاد به او ارسال کنند اما به گفته ابو المجد ناگهان با عدم پذیرش گروه اخوان روبرو شده است