.

۱۳۹۲ تیر ۱۱, سه‌شنبه

از رژيم ايران جز مواد منفجره و مواد مخدر و قتل و جنايت به عراقيان نرسيده است

شیخ رافع الرفاعی، مفتی دیار عراق
شيخ رافع الرفاعی مفتی ديار عراق در مصاحبه با تلويزيون التغيير گفت:
نخست وزير نوری المالکی مسئوليت همه اين خونهايی که روی اين خاک پاک ريخته شده است را برعهده دارد زيرا که اينها نه برای امنيت مردم کاری کردند و نه منافع اين مردم را رعايت کردند، اينها از طريق يک روند سياسی بيمار سر کارآمده اند.


وی افزود: مالکی، چماق تهديد شبه نظاميان مورد حمايت (رژيم) ايران را بلند می کند، مردم از اين دولت چه بهره ای برده اند؟ اين دولتی است که مشکلات مردم را رها می کند و به کمک بشار اسدی می شتابد که با سلاح شيميايی ممنوع شده چه به لحاظ بين المللی و چه اسلامی مردمش را می زند.

مفتی ديار عراق گفت: مشکل اصلی نمی تواند راه حل باشد. ايران مشکل اصلی منطقه است، اين که می خواهد با عراق توافق امنيتی داشته باشد، بايد به عراقيان بشارت داد که روز و شب با قتل روبه رو خواهند شد، اگر ما در حال حاضر روزانه به طور ميانگين سه انفجار داريم بايد به عراقيان گفت که اين ميانگين به 30 انفجار خواهد رسيد. کسی که باعث مشکل است نمی تواند راه حل آن باشد. عراقيان بايد به اين موضوع توجه کنند. مصيبتی که توسط اشغالگر بر سر ما آمد روشن است ولی ايران و دخالتش در همه زمينه های سياسی و امنيتی عراق بر کسی پوشيده نيست. اگر می خواهند روابط امنيتی برقرار کنند شبه نظامی نفرستد و بسته های انفجاری را نفرستد عراقيان از ايران چه سودی برده اند. تنها مواد مخدر و مواد منفجره و قتل و انواع جنايتهايی که عراقيان با آن آشنايی نداشتند به ما رسيده است».

هیچ نظری موجود نیست: